Uw Privacy

Mentinkhairstyle gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met onderstaande.

Michelle Mentink van Mentinkhairstyle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mentinkhairstyle.nl

Telefoonnummer: 06-48408808

Persoonsgegevens die Mentinkhairstyle verwerkt
Mentinkhairstyle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Mentinkhairstyle verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Mentinkhairstyle verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over de behandeling (en) die Mentinkhairstyle bij u uitvoert

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Mentinkhairstyle verwerkt van u:

 • Ras
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Mentinkhairstyle kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 jaar is. Mentinkhairstyle raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Mentinkhairstyle zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mentinkhairstyle.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Mentinkhairstyle persoonsgegevens verwerkt
Mentinkhairstyle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het op de juiste wijze kunnen uitvoeren van een kleur- en/of knipbehandeling
 • Eventueel plaats ik een foto van uw coupe op social media, maar nooit zonder uw toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming
Mentinkhairstyle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Mentinkhairstyle maakt gebruik van een kleurboek om gegevens vast te leggen zodat de kleur of coupe de volgende keer hetzelfde of juist anders gemaakt kan worden. Dit is van belang voor de betrokkene zodat Mentinkhairstyle weet wat er fout of juist goed gegaan is. Dit heeft geen gevolgen voor de betrokkene.

Hoe lang Mentinkhairstyle persoonsgegevens bewaart

Mentinkhairstyle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mentinkhairstyle hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle gegevens worden bewaard zolang de betrokkene klant is bij Mentinkhairstyle.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mentinkhairstyle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Mentinkhairstyle gebruikt
Mentinkhairstyle gebruikt cookies meer informatie hierover kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mentinkhairstyle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mentinkhairstyle een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Mentinkhairstyle van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mentinkhairstyle.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Mentinkhairstyle een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mentinkhairstyle reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mentinkhairstyle wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Mentinkhairstyle persoonsgegevens beveiligt
Mentinkhairstyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mentinkhairstyle.nl